Language Assistance

If you need help and speak a language other than English, please call 800-462-5449 (TTY 711) and you will be connected to an interpreter who will assist you at no cost.

 

Español  (Spanish):

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 800-462-5449 (TTY 711).

 

Português  (Portuguese):

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.
Ligue para 800-462-5449 (TTY 711).

 

Polski  (Polish):

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
Zadzwoń pod numer 800-462-5449 (TTY 711).

 

繁體中文  (Chinese):

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務 請致電 800-462-5449 (TTY 711).

 

Italiano   (Italian):

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. 
Chiamare il numero 800-462-5449 (TTY 711).

 

Français  (French):

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez le 800-462-5449 (TTY 711).

 

Kreyòl Ayisyen  (French Creole):

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
Rele 800-462-5449 (TTY 711).

 

Русский  (Russian):

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 800-462-5449 (TTY 711).

 

Tiếng Việt  (Vietnamese):

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 800-462-5449 (TTY 711).

 

العربية  (Arabic):

تنبيه: إنّ المواد المرفقة مهمّة ويجب ترجمتها على الفور. فهل تحتاج إلى مساعدة في فهمها بلغتك؟ تتوفر خدمة ترجمة مجانية. اتصل على الرقم 1-800-462-5449 (الهاتف النصي: 711).

 

한국어  (Korean):

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
800-462-5449 (TTY 711).

 

Shqip  (Albanian):

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.
Telefononi në 800-462-5449 (TTY 711).

 

हिंदी  (Hindi):

ध्यान दें: यदद आप द िंदी बोलते ैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा स ायता सेवाएिं उपलब्ध ैं। 800-462-5449 (TTY 711) पर कॉल करें।

 

Tagalog  (Filipino):

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika
nang walang bayad. Tumawag sa 800-462-5449 (TTY 711).

 

Ελληνικά   (Greek):

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες
παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 800-462-5449 (TTY 711).

 

ខ្មែរ  (Cambodian):

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 800-462-5449 (TTY 711).

 

ગુજરાતી (Gujarati):

સચુ ના: જો તમ ે ગજુ રાતી બોલતા હો, તો નન:શલ્ુ ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો
800-462-5449 (TTY 711).